Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú trao giấy khen GVDG cấp huyện năm học 2020-2021 cho giáo viên.